Spelers:

Henk Germeraad
Gerard Pasma
Marten Pollema
Johannes Terpstra

Speelsters:

Janneke Althuis-Faber
Tsjikke Bloem
Fintsje Hibma
Pietsje Pasma-Vroom
Rinske Pollema
Tietie Vroom

Teammanager:
Fintsje Hibma