Sinds 1948 wordt er al gekorfbald in Hijum. Korfbal is een fantastische sport, niet alleen door het gemengde karakter (mannen en vrouwen), maar ook omdat het een typische gezinssport is.
Wanneer korfbal zijn intrede in een gezin heeft gedaan, is er snel sprake van korfbalverslaving.
Mei Nocht en Wille is daar een sprekend voorbeeld van.
Korfbal is niet alleen korfbal spelen, maar het is veel meer.
Wedstrijdsecretariaat voor de jeugd, leider van een pupillenploeg of welke functie dan ook, het hoort allemaal bij het lid zijn van een korfbalclub.
Het betekent één of twee keer per week trainen, een wedstrijd spelen in het weekend of jeugdleider of scheidsrechter is.
Korfbal betekent gezelligheid, contact en saamhorigheid.
Een veelzijdige sport voor jong en oud!

Korfbal wordt dus al vanaf 1948 in Hijum bedreven en dat gebeurt op alle niveaus.
De korfbalclub heeft de naam Mei Nocht en Wille bekendheid gegeven tot ver buiten onze gemeente grenzen.
Mei Nocht en Wille, een begrip in de korfbalwereld en een club om trots op te zijn.

 

Lid worden bij Korfbalvereniging Mei Nocht en Wille? Dat kan!
Hieronder vind je de nodige informatie:

 

Een volledig ingevuld exemplaar van het Aanmeldings/machtigingsformulier kan worden ingeleverd bij:

Mw Kuipers
Zeedijk 10
9073 TN Marrum

 


Machtigingsvoorwaarden

• De contributie wordt ineens of maandelijks automatisch van de door u opgegeven bank- of postbankrekening afgeschreven.

• U behoudt te allen tijde het recht om binnen 30 dagen, nadat u bericht heeft ontvangen dat een afschrijving heeft plaatsgevonden, de postbank dan wel bank opdracht te geven het afgeboekte bedrag terug te boeken op uw rekening.

• Wanneer u uw machtiging wilt intrekken moet u dit schriftelijk meedelen aan het bestuur van de Korfbalvereniging.

• Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd blijft de contributie over de gehele periode verschuldigd.

• Adresveranderingen dienen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de secretaris van het bestuur.

Rechten en verplichtingen van de leden:

De rechten en verplichtingen van de leden staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Korfbalvereniging.
Bovendien kunnen afzonderlijke maatregelen worden besloten door de algemene ledenvergadering.
Deze maatregelen worden, in voorkomend geval, gepubliceerd in Goocheme Goaijer.

De belangrijkste verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap zijn:
• Leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk op te geven bij de secretaris van de korfbalvereniging.
• De contributie wordt geïnd via voorafgaande machtiging.
De penningmeester wordt gemachtigd de contributie automatisch (in termijnen) af te schrijven.
• Wanneer het lidmaatschap om welke reden dan ook in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
• Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden bij het bestuur. Na 1 mei worden in beginsel geen opzeggingen meer geaccepteerd, wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd en is men verplicht de contributie voor dat jaar te betalen.
• Leden zijn bevoegd om niet-leden te introduceren.