Ledenvergadering Korfbalvereniging Mei Nocht en Wille

 

Uitnodiging aan leden (vanaf 15 jaar), ouders van leden en donateurs voor het bijwonen van de ledenvergadering van korfbalvereniging “Mei Nocht en Wille”.

 

Donderdag                         16 november 2017                         aanvang 20.00  uur,

 

                in            dorpshuis                           “De Kampioen”               te           Hijum.

 

Agenda:

 

1)                  Opening.

2)                  Mededelingen en ingekomen stukken.

3)                  Notulen vorige vergadering.

4)                  Jaarverslag secretaresse.

5)                  Financieel verslag 2016/2017.

Begroting 2017/2018.

Verslag kascommissie.

Benoemen nieuw lid kascommissie.                                                                    

Voorstel:                                    Verhoging donateursbijdrage van € 5,00 naar € 10,00.

6)                  Jaarverslag jeugdcommissie.

7)                  Jaarverslag technische commissie.

8)                  Activiteitencommissie.

9)                  Sponsorcommissie.

10)              Materiaal.

11)              Goocheme Goayer.

12)              Korfbalmasterz.

13)              Jubileum 2018.

14)              Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar:                         Jantsje Huizinga             

Aad Hoekstra, ( gaf in 2016 aan: eerst voor één jaar), maar is bereid om zijn functie als penningmeester ook dit seizoen uit te voeren.               

                                                                                                             

                Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering

                melden bij het bestuur.

 

15)              Rondvraag / w.v.t.t.k..

16)              Sluiting.

 

Eventueel toe te voegen agendapunten, zeven dagen voor de ledenvergadering, schriftelijk inleveren bij het bestuur.

 

Vriendelijk verzoek aan alle leden en ouders/verzorgers van leden, om bovengenoemde ledenvergadering te bezoeken.

                                                                      

                                                                       Bestuur M.N. en W.