Ledenvergadering korfbalvereniging Mei Nocht en Wille 26 november

LEDENVERGADERING KORFBALVERENIGING MEI NOCHT EN WILLE

Uitnodiging aan leden (vanaf 15 jaar), ouders van leden en donateurs voor het bijwonen van de ledenvergadering van korfbalvereniging “Mei Nocht en Wille”.

Dinsdag 26 november 2019 aanvang 20.30 uur,

in dorpshuis “De Kampioen” te Hijum.

Agenda:

1) Opening
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Notulen vorige vergadering
4) Jaarverslag secretaresse
5) Financieel verslag 2018/2019
Begroting 2019/2020
Verslag kascommissie
Benoemen nieuw lid kascommissie
6) Jaarverslag jeugdcommissie
7) Jaarverslag technische commissie
8) Activiteitencommissie
9) Sponsorcommissie
10) Materiaal
11) Goocheme Goayer
12) Korfbalmasterz
13) Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Aad Hoekstra.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering
melden bij het bestuur.

14) Eenmaal in het jaar een ledenvergadering, i.p.v. twee maal per jaar.
15) Rondvraag / w.v.t.t.k.
16) Sluiting

Eventueel toe te voegen agendapunten, zeven dagen voor de ledenvergadering, schriftelijk inleveren bij het bestuur.

Vriendelijk verzoek aan alle leden en ouders/verzorgers van leden, om bovengenoemde ledenvergadering te bezoeken.

Bestuur M.N. en W.