Laatste afgelopen Evenementen

Reuny MNenW

Hijum Skoallestrjitte 9, Hijum

De opjeften foar de reuny strome ol binnen. Do bist der dochs ek bij? ÚTNOEGING REUNY Hijum, febrewaris 2018 Oan alle leden, âld leden en donateurs. Op 10 july dit jier bestjit kuorbalklub “ Mei Nocht en Wille” 70 jier. Nei oanlieding hjirfan hâlde wy in reuny op sneon 23 juny o.s. It programma foar […]